Menu Close

(6.38) Nếu học khu không cung cấp “thông báo trước bằng văn bản” về đề xuất IEP và phụ huynh không đồng ý với đề xuất đó, học khu có phải cung cấp cho tôi thông báo đó ngay khi tôi yêu cầu thủ tục pháp lý không?

(6.38) Nếu học khu không cung cấp “thông báo trước bằng văn bản” về đề xuất IEP và phụ huynh không đồng ý với đề xuất đó, học khu có phải cung cấp cho tôi thông báo đó ngay khi tôi yêu cầu thủ tục pháp lý không?

Có. Nếu học khu chưa cung cấp thông báo trước bằng văn bản trước khi quý vị yêu cầu thủ tục pháp lý, học khu phải gửi phản hồi cho quý vị (trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được bản sao đơn khiếu nại của quý vị), bao gồm tất cả những nội dung sau:

(1)  Giải thích lý do tại sao học khu đang làm hoặc không làm bất cứ điều gì tạo ra vấn đề;

(2)  Mô tả về các phương án khác mà nhóm IEP đã xem xét và tại sao các phương án đó bị từ chối;

(3)  Mô tả từng đánh giá, thủ tục, kiểm tra, báo cáo, v.v. mà học khu đã sử dụng làm cơ sở để làm hoặc không làm bất cứ điều gì tạo ra vấn đề; và

  (4)  Các lý do khác cho hành động hoặc không hành động của học khu.

Trong những trường hợp này, học khu phải gửi phản hồi riêng trong vòng 10 ngày như đề cập ở trên.

[20 U.S.C. Sec. 1415(c)(2)(B)(i)(I); 34 C.F.R. Sec. 300.508(e); Cal. Ed. Code Sec. 56502(d)(2).]