Menu Close

(6.25) Nếu học khu và tôi bất đồng về các thay đổi đề xuất cho chương trình giáo dục đặc biệt của con tôi, học khu có phải gửi cho tôi thông báo trước khi tôi nộp đơn xin điều trần theo thủ tục pháp lý không?

(6.25) Nếu học khu và tôi bất đồng về các thay đổi đề xuất cho chương trình giáo dục đặc biệt của con tôi, học khu có phải gửi cho tôi thông báo trước khi tôi nộp đơn xin điều trần theo thủ tục pháp lý không?

Bước đầu tiên quan trọng đối với thủ tục pháp lý là thông báo đầy đủ từ học khu về chính xác những gì học khu đang đề xuất hoặc từ chối làm cùng với lý do. Đây được gọi là “thông báo trước bằng văn bản.” Bất cứ khi nào học khu đề xuất hoặc từ chối thực hiện hoặc thay đổi việc xác định, đánh giá, sắp xếp giáo dục cho học sinh hoặc cung cấp giáo dục công miễn phí và phù hợp (FAPE), thì phải gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản trong “thời gian hợp lý” trước khi đề xuất hoặc từ chối:

(1) Thay đổi danh mục hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt của con quý vị (ví dụ: khuyết tật học tập) bao gồm việc xác định trẻ không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt;

               (2)  Tiến hành hoặc thay đổi đánh giá con của quý vị;

           (3)  Thay đổi việc sắp xếp giáo dục cho con của quý vị; và

           (4)  Thay đổi một phần nội dung IEP của con quý vị. 

           [34 C.F.R. Sec. 300,503(a).]