Menu Close

(6.47) Làm thế nào để đảm bảo học khu tuân thủ điều khoản “giữ nguyên trạng”?

(6.47) Làm thế nào để đảm bảo học khu tuân thủ điều khoản “giữ nguyên trạng”?

Hầu hết các học khu đều nhận thức được và thường thực hiện điều khoản “giữ nguyên trạng”. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tranh chấp về việc giữ nguyên trạng đã trở nên phổ biến hơn. Có một số lựa chọn thay thế có thể giúp quý vị thực thi quyền “giữ nguyên trạng”:

(1)  Như trong tất cả các tương tác quy trình giáo dục đặc biệt, quý vị nên cho học khu biết rằng quý vị biết rõ các quyền của mình. Hành động đơn giản này nhằm cảnh báo học khu rằng quý vị kỳ vọng họ thực hiện trách nhiệm của mình theo luật liên bang và tiểu bang. Do đó, quý vị có thể trình bày tuyên bố trong yêu cầu phiên điều trần (một bản sao nội dung phải được gửi đến học khu) yêu cầu học khu xác nhận con của quý vị có quyền được duy trì việc xếp lớp và/hoặc dịch vụ hiện tại của mình. Nếu học khu không phản hồi trong vòng 5 ngày hoặc từ chối thực hiện quyền “giữ nguyên trạng” của quý vị, quý vị có thể muốn sử dụng tùy chọn (2) hoặc (3) như bên dưới.

(2)  Quý vị có thể gửi đơn khiếu nại về sự tuân thủ trực tiếp lên CDE. Vì hành động của CDE có thể mất quá nhiều thời gian để hỗ trợ, quý vị có thể gọi điện cho văn phòng đảm bảo chất lượng yêu cầu một cuộc điều tra “giải quyết nhanh” hoặc gọi điện trực tiếp cho học khu của quý vị. Tuy nhiên, CDE có quyền đồng ý hoặc từ chối giải quyết nhanh.

(3)  Sau khi yêu cầu thủ tục pháp lý, quý vị có thể ngay lập tức làm đơn đề nghị “giữ nguyên trạng” yêu cầu Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH) phán quyết về yêu cầu “giữ nguyên trạng” của quý vị.  Để làm đơn đề nghị, hãy viết một bức thư nêu rõ yêu cầu của quý vị và lý do tại sao quý vị nghĩ rằng điều khoản “giữ nguyên trạng” nên áp dụng cho tình huống của con quý vị. ALJ sẽ xem xét thông tin này và phán quyết đồng ý hoặc từ chối yêu cầu của quý vị. Xem đoạn văn mẫu Yêu Cầu Giữ Nguyên Trạng theo Thủ Tục Pháp Lý, Phần Phụ Lục – Phụ Lục M.