Menu Close

(6.37) Khi nào đơn khiếu nại phải được phản hồi?

(6.37) Khi nào đơn khiếu nại phải được phản hồi?

Học khu phải gửi cho quý vị phản hồi bằng văn bản giải quyết cụ thể các vấn đề được quý vị nêu trong yêu cầu trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại của quý vị. Nếu học khu nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý, quý vị cũng phải gửi phản hồi tương tự trong vòng 10 ngày. [20 U.S.C. Sec. 1415(c)(2)(B)(i)(II); 34 C.F.R. Sec. 300.508(f); Cal. Ed. Code Sec. 56502(d)(2).]