Menu Close

(6.72) Tôi muốn kiện học khu về các thiệt hại tài chính vì chương trình giáo dục đặc biệt của con tôi đã bị xử lý sai hoặc bị phớt lờ trong những năm qua. Cơ hội thành công của tôi như thế nào?

(6.72) Tôi muốn kiện học khu về các thiệt hại tài chính vì chương trình giáo dục đặc biệt của con tôi đã bị xử lý sai hoặc bị phớt lờ trong những năm qua. Cơ hội thành công của tôi như thế nào?

Tất cả các tòa phúc thẩm liên bang từng giải quyết vấn đề này đã từ chối các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại cho cái gọi là “sai lầm giáo dục” khi các vụ kiện chỉ được đưa ra theo Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), bao gồm cả California, bang được kiểm soát bởi Tòa Phúc Thẩm Khu Vực 9 (Ninth Circuit Court of Appeals). [Mountain View-Los Altos Union H.S. Dist. v. Sharron B.H., 709 F.2d 28, 31 (9th Cir. 1981).]