Menu Close

(6.45) Nếu tôi nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý và tham gia hòa giải OAH nhưng không thể giải quyết trường hợp của tôi, trong khi học khu tiếp cận tôi và cố gắng giải quyết trước phiên điều trần (nhưng ngoài cuộc hòa giải OAH), tôi nên làm gì?

(6.45) Nếu tôi nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý và tham gia hòa giải OAH nhưng không thể giải quyết trường hợp của tôi, trong khi học khu tiếp cận tôi và cố gắng giải quyết trước phiên điều trần (nhưng ngoài cuộc hòa giải OAH), tôi nên làm gì?

Thông thường, các thỏa thuận đạt được bên ngoài thủ tục pháp lý, kể cả hòa giải OAH, đều không được khuyến khích. Văn phòng điều trần không thực thi các thỏa thuận này. CDE bắt buộc phải thực hiện IEP, thỏa thuận hòa giải và các quyết định trong phiên điều trần theo thủ tục pháp lý. CDE bày tỏ sẵn sàng thực thi các thỏa thuận giải quyết khác nhưng không chính thức công bố sự sẵn sàng này trong bất kỳ quy định, tham vấn hay thông báo nào. Nếu học khu có ý định tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận, họ sẽ sẵn sàng đưa các điều khoản đó vào thỏa thuận hòa giải OAH hoặc IEP. Tuy nhiên, nếu học khu đưa ra đề nghị thỏa thuận sau buổi họp hòa giải và quý vị đồng ý với các điều khoản trong đó, quý vị có thể cân nhắc ký tên sau khi được người bênh vực hoặc luật sư xem xét. Mặc dù kiểu thỏa thuận này có thể phải được thực hiện, nhưng quý vị có thể phải ra tòa để thực thi.