Menu Close

(6.50) Tại phiên điều trần về giáo dục đặc biệt, tôi có phải thuyết phục ALJ rằng học khu đã cung cấp chương trình không phù hợp cho con tôi hay học khu có phải thuyết phục ALJ rằng họ đã cung cấp chương trình phù hợp cho con tôi không?

(6.50) Tại phiên điều trần về giáo dục đặc biệt, tôi có phải thuyết phục ALJ rằng học khu đã cung cấp chương trình không phù hợp cho con tôi hay học khu có phải thuyết phục ALJ rằng họ đã cung cấp chương trình phù hợp cho con tôi không?

Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ quy định rằng bất cứ bên nào yêu cầu ALJ ra quyết định chống lại bên còn lại có trách nhiệm chứng minh những luận điểm họ muốn là phù hợp và rằng đề xuất của bên còn lại là không phù hợp. Quy định này áp dụng cho cả phụ huynh và học khu, bất kể bên nào nộp đơn yêu cầu phiên điều trần. Nếu phụ huynh muốn có dịch vụ hoặc việc xếp lớp trong IEP mà học khu không muốn cung cấp và

phụ huynh nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, thì phụ huynh phải thuyết phục ALJ rằng dịch vụ hoặc việc xếp lớp đó là cần thiết để chương trình của học sinh phù hợp. Phụ huynh sẽ phải đưa ra đủ bằng chứng để thuyết phục ALJ rằng đề xuất của mình là phù hợp và đề xuất của học khu là không phù hợp. [Schaffer v. Weast, 546 U.S. 49, 62 (2005).]