Menu Close

(6.22) Khi nào tôi có thể nộp đơn khiếu nại về sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối theo Mục 504 lên OCR?

(6.22) Khi nào tôi có thể nộp đơn khiếu nại về sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối theo Mục 504 lên OCR?

Phụ huynh, người hoặc tổ chức quan tâm khác có thể nộp đơn khiếu nại theo Mục 504 bất cứ khi nào học sinh khuyết tật không nhận được lợi ích giáo dục từ chương trình giảng dạy như các bạn không khuyết tật, là kết quả của hành vi hoặc chính sách của học khu. Điều này bao gồm trường hợp học sinh khuyết tật không được tham gia bất kỳ chương trình hay hoạt động nào được liên bang tài trợ, như giáo dục công. [34 C.F.R. Sec. 104.4(a).] Thông thường, các trường công lập được nhận ngân sách từ liên bang. Quý vị phải nộp đơn khiếu nại về sự phân biệt đối xử trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử, trừ khi thời gian nộp đơn được gia hạn bởi nhân viên của Sở phụ trách [34 C.F.R. Sec. 100.7(b).]

Khiếu nại về sự phân biệt đối xử liên quan đến tình trạng khuyết tật có thể bao gồm các vấn đề liên quan đến rào cản kiến​trúc, “tiếp cận chương trình” hoặc không thực hiện kế hoạch điều chỉnh đã thỏa thuận cho học sinh. Ngoài ra, quấy rối dựa trên tình trạng khuyết tật của học sinh là một hình thức phân biệt đối xử. Quấy rối là hành vi đe dọa hoặc lạm dụng tạo ra môi trường thù địch. [See Dear Colleague Letter 111 L.R.P., 45 IDELR 106, (OCR/OCERS 07/25/00).] Đối với đơn khiếu nại cáo buộc hành vi quấy rối dựa trên tình trạng khuyết tật, OCR yêu cầu:

(1) Học sinh bị bắt nạt dựa trên tình trạng khuyết tật;

(2) Hành vi bắt nạt nghiêm trọng đến nỗi tạo ra môi trường thù địch;

(3) Nhân viên nhà trường biết hoặc nên biết về tình trạng bắt nạt; và

(4) Nhà trường không có phản ứng phù hợp.

[Xem Dear Colleague Letter, Responding to Bullying of Students with Disabilities, 64 IDELR 115, (OCR  2014).] 

Học sinh không bắt buộc phải có tình trạng khuyết tật đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt để quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về sự phân biệt đối xử lên OCR chống lại học khu.

Khiếu nại theo Mục 504 cũng có thể được nộp thay mặt học sinh không thuộc diện học sinh nhận giáo dục đặc biệt chính thức và có tình trạng khuyết tật chưa được học khu xác nhận. Đây thường là trường hợp khi học sinh bị đình chỉ học quá lâu do các vấn đề về hành vi (nhưng không được xác định là có khuyết tật) hoặc bị đình chỉ do các hành vi liên quan đến khuyết tật. Sau khi học khu đình chỉ học sinh khuyết tật không thuộc diện nhận giáo dục đặc biệt trong 10 ngày liên tiếp hoặc tổng cộng nhiều hơn 10 ngày, khi các lệnh đình chỉ tạo nên một kiểu mẫu do thời gian gần nhau của các lần đình chỉ hoặc tính chất tương tự của các sự cố thì học khu phải đánh giá học sinh và xác định xem hành vi của học sinh có phải là biểu hiện của khuyết tật hay không. [West Contra Costa Unified School District (OCR Region IX, 2004) 42 IDELR 121; Newport-Mesa Unified School District (OCR, Region IX, 2004), 43 IDELR 11; Santa Barbara School District (OCR Region IX, 2004) 43 IDELR 172.]