Menu Close

(6.39) Học khu có thể gửi Thông Báo Không Đầy Đủ nếu chưa gửi thông báo trước bằng văn bản cho quý vị trước khi quý vị nộp đơn khiếu nại theo thủ tục pháp lý không?

(6.39) Học khu có thể gửi Thông Báo Không Đầy Đủ nếu chưa gửi thông báo trước bằng văn bản cho quý vị trước khi quý vị nộp đơn khiếu nại theo thủ tục pháp lý không?

Có. Ngay cả khi học khu chưa bao giờ gửi “thông báo trước bằng văn bản” trước khi quý vị nộp đơn, học khu vẫn có thể cho rằng khiếu nại của quý vị là chưa rõ ràng hoặc không đầy đủ. [20 U.S.C. Sec. 1415(c)(2)(B)(i)(II); 34 C.F.R. Sec. 300.508(e)(2).]