Menu Close

(6.29) Khi nào tôi nên yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý?

(6.29) Khi nào tôi nên yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý?

Quý vị có thể yêu cầu thực hiện thủ tục pháp lý sau cuộc họp IEP:

(1) nếu quý vị không đồng ý với danh mục về khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, kết quả đánh giá, việc xếp lớp hoặc các dịch vụ do học khu đề xuất; hoặc

(2) khi học khu từ chối thay đổi danh mục về khả năng hội đủ điều kiện, thẩm định, việc xếp lớp hoặc dịch vụ cho con của quý vị mà quý vị tin là cần thiết; hoặc

(3) nếu quý vị và học khu không đồng ý về sự sẵn có của một chương trình phù hợp với con của quý vị.

[34 C.F.R. Sec. 300.507(a); Cal. Ed. Code Sec. 56501(a).]

Theo luật tiểu bang, học sinh không được khởi đầu các thủ tục pháp lý trừ khi học sinh thuộc diện “tự do” hoặc là người được bảo trợ hoặc người phụ thuộc của tòa án (và khi không xác định hoặc định vị được phụ huynh và không có phụ huynh “thay thế” nào được chỉ định). [Cal. Ed. Code Sec. 56501(a).]

Quý vị phải nộp đơn khiếu nại theo thủ tục pháp lý với OAH trong vòng hai năm kể từ ngày quý vị biết (hoặc có lý do để biết) về các dữ kiện làm cơ sở cho khiếu nại của mình. Thời hạn này không áp dụng nếu quý vị không thể nộp đơn khiếu nại vì học khu:

(1) cung cấp “thông tin sai lệch cụ thể” cho quý vị rằng học khu đã giải quyết vấn đề mà quý vị đang khiếu nại; hoặc

(2) không cung cấp thông tin bắt buộc phải cung cấp cho quý vị theo quy định của luật pháp.

[20 U.S.C. Secs. 1415(b)(6)(B) & (f)(3)(D); 34 C.F.R Secs. 300.507(a)(2) & 300.511(f); Cal. Ed. Code Sec. 56505(l).]

Quý vị nên gửi khiếu nại bằng văn bản qua thư hoặc FAX tới địa chỉ:

Office of Administrative Hearings

Special Education Division

2349 Gateway Oaks Drive Sacramento, CA 95833

Fax: (916) 376-6319

Điện thoại:  (916) 263-0880