Menu Close

(6.57) Phiên điều trần theo thủ tục pháp lý được tổ chức ở đâu?

(6.57) Phiên điều trần theo thủ tục pháp lý được tổ chức ở đâu?

Phiên điều trần thường được tổ chức ở văn phòng học khu. Phiên điều trần phải được tổ chức ở thời gian và địa điểm thuận tiện cho quý vị và con của quý vị. [Cal. Ed. Code Sec. 56505(b).] Quý vị không nhất thiết phải được OAH tham vấn trước khi ấn định ngày điều trần. Nếu phản đối địa điểm và/hoặc ngày điều trần, quý vị nên liên hệ với OAH hoặc ALJ được chỉ định để thay đổi địa điểm hoặc ngày giờ. Điều này thường được thực hiện tại cuộc họp trước phiên điều trần.