Menu Close

(6.64) ALJ chỉ lắng nghe nhân chứng và xem xét các tài liệu được gửi hay ALJ có thể tham gia vào quá trình điều trần?

(6.64) ALJ chỉ lắng nghe nhân chứng và xem xét các tài liệu được gửi hay ALJ có thể tham gia vào quá trình điều trần?

ALJ có nhiều quyền hạn khi tiến hành phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, các quyền này cho phép họ tham gia vào quá trình và củng cố thêm bằng chứng sẽ làm căn cứ để ra quyết định. ALJ có thể thực hiện các hoạt động sau:

  • Đặt câu hỏi cho nhân chứng;
  • Với sự đồng ý của cả hai bên, để nhân chứng chuyên gia tranh chấp thảo luận các vấn đề trong hồ sơ với nhau;
  • Đến thăm nơi học đề xuất;
  • Gọi điện cho nhân chứng mới, người này chưa được bên nào xác định trước, để làm chứng xem cả hai có đồng ý hay thời hạn năm ngày có trì hoãn không;
  • Yêu cầu thẩm định độc lập và tạm hoãn điều trần cho đến khi thẩm định hoàn tất (chi phí thẩm định do OAH chịu);
  • Gọi một chuyên gia y tế độc lập với tư cách nhân chứng để làm chứng về tình trạng khuyết tật y tế của học sinh (chi phí do OAH chịu);
  • Cấm đưa ra bất kỳ tài liệu nào hoặc không được tiết lộ lời khai của bất kỳ nhân chứng nào ít nhất năm ngày làm việc trước phiên điều trần;
  • Giới hạn thời gian của phiên điều trần. [Cal. Ed. Code Sec. 56505.01.]