Menu Close

(6.49) Tôi có các quyền gì trong thủ tục pháp lý?

(6.49) Tôi có các quyền gì trong thủ tục pháp lý?

Quý vị có nhiều quyền trong thủ tục pháp lý, bao gồm quyền:

(1)  Được thông báo về các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp sẵn có. [Cal Ed. Code Sec. 56502(h).]

(2) Tham dự buổi họp hòa giải, đó là một cuộc gặp không chính thức được tổ chức giữa quý vị, học khu và một hòa giải viên tiểu bang, nhằm nỗ lực thương lượng giải quyết tranh chấp, nếu cả quý vị và học khu đều đồng ý hòa giải.  [20 U.S.C. Sec. 1415 (e); 34 C.F.R. Sec. 300.506; Cal. Ed. Code Secs.56501(b)(1)(2) & 56503.]

(3)  Buổi điều trần được tổ chức vào thời gian và tại địa điểm tiện lợi hợp lý cho quý vị. [34 C.F.R. Sec. 300.515(d); Cal. Ed. Code Sec. 56505(b).] Có thể được ALJ cho phép kéo dài thời hạn phiên điều trần sau khi “trình bày lý do chính đáng.” [Cal. Ed. Code Sec. 56505(f)(3).] Tuy nhiên, việc chưa sẵn sàng cho phiên điều trần hoặc không thể có nhân chứng quan trọng tại thời điểm phiên điều trần được lên lịch không phải là “lý do chính đáng” để trì hoãn. Quý vị cũng có quyền để con của quý vị tham dự phiên điều trần và để phiên điều trần diễn ra ở chế độ họp mở hay họp kín đối với công chúng, nếu muốn. [34 C.F.R. Sec. 300.512(c); Cal. Ed. Code Sec. 56501(c).]

(4)  Có buổi điều trần do ALJ công tâm thực hiện. [20 U.S.C. Sec. 1415(f)(3); 34 C.F.R. Sec. 300.511; Cal. Ed. Code Sec. 56505(c).]

(5)  Được luật sư đại diện. [20 U.S.C. Sec. 1415 (h)(1); 34 C.F.R. Sec. 300.512(a)(1).] Nếu một trong hai bên sử dụng luật sư, bên đó phải thông báo cho bên còn lại bằng văn bản 10 ngày trước phiên điều trần. [Cal. Ed. Code Sec. 56507(a).]

(6)  Trình bày bằng chứng và các lý lẽ bằng văn bản và bằng lời; đối chất, kiểm tra chéo và yêu cầu các nhân chứng tham dự; và nhận hồ sơ phiên điều trần bằng văn bản hoặc điện tử. [20 U.S.C. Sec. 1415 (h)(2) & (3); 34 C.F.R. Sec. 300.512(a)(2) & (4); Cal. Ed. Code Sec. 56505(e)(2) & (4).]

(7)  Cấm việc đưa ra tại buổi điều trần bất kỳ bằng chứng nào đã không được tiết lộ ít nhất 5 ngày làm việc trước phiên điều trần. [20 U.S.C. Sec. 1415(f)(2)(B); 34 C.F.R. Sec. 300.512(a)(3); Cal. Ed. Code Sec. 56505(e)(7).]

(8)  Có được quyết định hợp lý bằng văn bản bao gồm các kết quả điều tra thực tế. Quyết định hoàn chỉnh phải được gửi qua đường bưu điện tới tất cả các bên trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc cuộc họp giải quyết có thời hạn 30 ngày. [34 C.F.R. Sec. 300.515(a); Cal. Ed. Code Secs. 56501.5, 56502(f) & 56505(f)(3).]

Nếu quý vị thành công tại phiên điều trần theo thủ tục pháp lý hoặc tại tòa án (bên thắng kiện) và quý vị được luật sư đại diện thì phí luật sư và các chi phí theo đuổi vụ kiện phải do học khu chi trả. [20 U.S.C. Sec.1415(i)(3)(B); 34 C.F.R. Sec. 300.517.]

Quyết định của buổi điều trần theo thủ tục pháp lý là quyết định hành chính cuối cùng và ràng buộc với cả hai bên. [34 C.F.R. Sec. 300.514; Cal. Ed. Code Sec. 56505(h).] Mỗi bên đều có thể kháng cáo quyết định của phiên điều trần tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang nếu bên đó phản đối. Đơn kháng cáo phải được nộp lên trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. [20 U.S.C. Sec. 1415(i)(2); 34 C.F.R. Sec. 300.516(b); Cal. Ed. Code Sec. 56505(k).]