Menu Close

(6.12) Ai xử lý đơn khiếu nại về sự tuân thủ khi CDE không can thiệp trực tiếp?

(6.12) Ai xử lý đơn khiếu nại về sự tuân thủ khi CDE không can thiệp trực tiếp?

Nếu CDE chọn không can thiệp trực tiếp, CDE phải gửi đơn khiếu nại ngay lập tức đến học khu liên quan để điều tra. [5 C.C.R. Secs. 4640(a)-(b).] Ngoài ra, CDE phải thông báo bằng thư cho quý vị rằng họ đã chuyển đơn khiếu nại và rằng Sở đang yêu cầu “giải quyết tại địa phương” khiếu nại của quý vị. Thư cũng phải thông báo cho quý vị về thủ tục kháng cáo nếu quý vị không đồng ý với kết quả điều tra tại địa phương. [5 C.C.R. Secs. 4640(a)-(b).]