Menu Close

(6.73) Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 hoặc Đạo Luật Người Mĩ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA) có thể giúp tôi trong việc kiện học khu về thiệt hại tài chính không?

(6.73) Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 hoặc Đạo Luật Người Mĩ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA) có thể giúp tôi trong việc kiện học khu về thiệt hại tài chính không?

Khu Vực 9 nằm trong số các tòa phúc thẩm liên bang cho phép các trường hợp bồi thường thiệt hại được tiến hành theo Mục 504 kết hợp với Mục 1983 (của Tiêu đề 42 thuộc Bộ Luật Hoa Kỳ). [Kling v. Los Angeles, 769 F.2d 532, 534 (9th Cir. 1985), reversed on other grounds, 474 U.S. 936.] Quý vị phải chứng minh “ý định phân biệt đối xử” hoặc “thờ ơ có chủ ý” của một quan chức hoặc cơ quan cụ thể nhằm khôi phục thiệt hại tài chính theo Mục 504 hoặc ADA (Tiêu đề II) chống lại một thực thể công. [Ferguson v. City of Phoenix, 157 F.3d 668, 674 (9th Cir. 1998).] Tiêu chuẩn này có thể gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh trong việc chống lại một quan chức trường học công lập hoặc học khu. Ngoài ra, các vụ kiện phải được đệ trình lên tòa án liên bang theo Mục 504 trong vòng một năm. [Douglas v. Cal. Dept. of the Youth Authority 271 F.3d 812, 823 (9th Cir. 2001).] Cuối cùng, nếu đối tượng của tranh chấp theo Mục 504 và ADA liên quan đến việc từ chối cung cấp giáo dục công lập miễn phí và phù hợp, trước tiên quý vị phải sử dụng quy trình hành chính theo IDEA trước khi có thể ra tòa dựa trên yêu cầu của Mục 504 hoặc ADA . [20  U.S.C. Sec. 1415(l).]