Menu Close

(6.26) Học khu nên đưa thông tin gì vào thông báo này?

(6.26) Học khu nên đưa thông tin gì vào thông báo này?

Thông báo trước bằng văn bản phải bao gồm tất cả nội dung sau:

  • Giải thích đầy đủ tất cả các quyền thực hiện thủ tục pháp lý dành cho học sinh, bao gồm quyền theo đuổi thủ tục pháp lý và quyền được bảo mật thông tin như nêu rõ trong các quy định về giáo dục đặc biệt của liên bang;
  • Mô tả hành động học khu đề xuất hoặc từ chối, giải thích tại sao học khu đề xuất hay từ chối thực hiện hành động đó, và mô tả bất kỳ phương án nào được học khu xem xét và lý do tại sao các phương án đó bị từ chối;
  • Mô tả từng quy trình đánh giá, kiểm tra, hồ sơ hoặc báo cáo mà

học khu đã sử dụng làm cơ sở cho hành động được đề xuất hoặc từ chối;

  • Mô tả bất kỳ yếu tố nào khác liên quan đến đề xuất hoặc từ

chối của học khu; và

  • Tuyên bố rằng phụ huynh có các quyền nhất định và cách

phụ huynh có thể có được bản mô tả các quyền đó bằng văn bản.

(6)  Thông báo phải được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu đối với công chúng và được cung cấp bằng ngôn ngữ bản địa hoặc phương thức giao tiếp khác của phụ huynh, trừ khi rõ ràng không khả thi để làm điều đó.

[20 U.S.C. Sec. 1415(c); 34 C.F.R. Sec. 300.503(b) & (c).]

Thông tin trong thông báo bằng văn bản là rất quan trọng để phụ huynh đưa ra quyết định thông minh và có hiểu biết. Trong Union School District v. B. Smith, 15 F.3d 1519, 1526 (9th Cir. 1994), một tòa án phúc thẩm liên bang đã phán quyết rằng việc cung cấp thông báo không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là các quyền thực chất, và ngăn học khu không thể tranh luận về sự phù hợp của việc xếp lớp đã được học khu đề xuất bằng miệng và bị phụ huynh từ chối, nhưng chưa bao giờ được chính thức đề xuất bằng văn bản cho phụ huynh theo yêu cầu thông báo bằng văn bản được mô tả ở trên.