Menu Close

(6.62) Hồ sơ là gì?

(6.62) Hồ sơ là gì?

Hồ sơ được cấu thành từ tất cả các bằng chứng và lập luận được trình bày tại phiên điều trần. Bằng chứng miệng bao gồm lời khai từ các nhân chứng và bằng chứng bằng văn bản bao gồm các vật chứng và các tài liệu khác. Các lời khai mở đầu và kết thúc và câu hỏi được đặt ra cho nhân chứng cùng câu trả lời của họ được ALJ ghi âm lại.

Mặc dù không phải là một phần của bằng chứng, nhưng các lời khai mở đầu và kết thúc cũng được đưa vào hồ sơ. Quý vị có quyền nhận một bản sao của băng ghi âm sau khi quyết định được đưa ra nếu quý vị yêu cầu. [34 C.F.R. Secs. 300.512(a)(3) & (4)(c)(3); Cal. Ed. Code Sec. 56505(e)(4).]