Menu Close

(6.75) Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi bị thương về thể chất hoặc tinh thần do hành động bất cẩn của nhân viên nhà trường? Tôi có phải trải qua phiên điều trần theo thủ tục pháp lý khi tôi không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào theo luật giáo dục đặc biệt trước khi tôi khởi kiện ra tòa không?

(6.75) Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi bị thương về thể chất hoặc tinh thần do hành động bất cẩn của nhân viên nhà trường? Tôi có phải trải qua phiên điều trần theo thủ tục pháp lý khi tôi không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào theo luật giáo dục đặc biệt trước khi tôi khởi kiện ra tòa không?

Không. ALJ của OAH không có quyền nghe các khiếu nại như thế này (thương tích cá nhân) và quý vị không phải nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý không liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào theo luật giáo dục đặc biệt trước khi ra tòa về các khiếu nại này. Tuy nhiên, quý vị phải chắc chắn rằng bất kỳ vấn đề “giáo dục” đã được giải quyết thông qua các kênh khác và chỉ những khiếu nại còn lại trong vụ kiện của quý vị là những vấn đề không có giải pháp trong IDEA.