Menu Close

(6.13) Tôi có thể gửi đơn khiếu nại về sự tuân thủ cho học khu địa phương bằng cách nào?

(6.13) Tôi có thể gửi đơn khiếu nại về sự tuân thủ cho học khu địa phương bằng cách nào?

Nếu khiếu nại của quý vị không đáp ứng các căn cứ để CDE can thiệp trực tiếp ở cấp tiểu bang, quý vị nên gửi đơn khiếu nại đến tổng giám đốc học khu hoặc giám đốc giáo dục đặc biệt. [5 C.C.R. Sec. 4630(b)(2).]

Mỗi học khu phải có chính sách và thủ tục điều tra khiếu nại bằng văn bản riêng được ủy ban giáo dục phê duyệt. Hãy nhớ yêu cầu một bản sao của quy trình điều tra khiếu nại của học khu trước khi quý vị nộp đơn khiếu nại.

Quý vị nên mô tả đầy đủ trường hợp của mình, bao gồm phần nào trong luật đã bị vi phạm. Quý vị có thể không biết chính xác mục nào của luật đã bị vi phạm. Nếu quý vị mô tả trường hợp phù hợp, học khu sẽ khớp các mục của luật đúng với trường hợp cụ thể của quý vị. Nếu IEP của con quý vị hoặc các tài liệu khác liên quan đến khiếu nại, quý vị nên gửi kèm theo.

Nếu khiếu nại của quý vị liên quan đến hành vi phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, thì đơn phải được nộp trong vòng sáu tháng kể từ ngày xảy ra hành vi đó hoặc kể từ ngày đầu tiên quý vị biết về hành vi phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt. Khoảng thời gian sáu tháng này có thể được Tổng Giám Đốc Học Khu gia hạn nếu quý vị yêu cầu gia hạn bằng văn bản. [5 C.C.R. Sec. 4630(b).]