Menu Close

(6.36) “Thông Báo Không Đầy Đủ” là gì?

(6.36) “Thông Báo Không Đầy Đủ” là gì?

Học khu có thể nộp Thông Báo Không Đầy Đủ (Notice of Insufficiency, NOI) để yêu cầu ALJ xác định yêu cầu của quý vị về phiên điều trần theo thủ tục pháp lý là “không đầy đủ” vì yêu cầu không mô tả rõ ràng vấn đề, tranh chấp hoặc bất đồng của quý vị với học khu. Nếu ALJ xác định yêu cầu là không đầy đủ, ALJ thường sẽ cho phép quý vị nộp lại đơn khiếu nại sửa đổi. [20 U.S.C. Sec. 1415(c)(2); 34 C.F.R. Sec. 300.508(d); Cal. Ed. Code Sec. 56502(d), (e).]

Học khu phải nộp NOI lên OAH trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của quý vị và đồng thời phải gửi cho quý vị một bản sao. ALJ phải đưa ra phán quyết về NOI trong vòng 5 ngày. [20 U.S.C. Secs. 1415(c)(2)(C)-(D); 34 C.F.R. Sec. 300.508(d); Cal. Ed. Code Sec. 56502(d)(1).] Phụ huynh cũng có quyền nộp NOI.

Nếu quý vị phải nộp đơn khiếu nại sửa đổi, thời hạn 45 ngày để hoàn tất quy trình điều trần (bao gồm phiên họp giải quyết hoặc hòa giải và ra quyết định) sẽ bắt đầu lại.

[20 U.S.C. Sec. 1415(c)(2)(E)(ii); 34 C.F.R. Sec. 300.508(d)(4); Cal.

Ed. Code Sec. 56502(e).]