Menu Close

(6.46) Điều gì xảy ra với việc xếp lớp và dịch vụ của con tôi nếu tôi nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý?

(6.46) Điều gì xảy ra với việc xếp lớp và dịch vụ của con tôi nếu tôi nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý?

Ngoại trừ một số trường hợp nêu bên dưới, con của quý vị vẫn phải ở trong lớp học hiện tại và chương trình IEP đã thống nhất phải được thực hiện đầy đủ (bao gồm tất cả các dịch vụ liên quan) từ thời điểm quý vị yêu cầu phiên điều trần cho đến khi hoàn tất quy trình của phiên điều trần theo thủ tục pháp lý (và các yêu cầu kháng cáo lên tòa án nếu có).  [Cal. Ed. Code Sec. 56505(d); 34 C.F.R. Sec. 300.518.] Biện pháp bảo vệ này thường được gọi là điều khoản “giữ nguyên trạng”. Điều khoản giữ nguyên trạng này có thể thay đổi nếu phụ huynh và học khu đồng ý thay đổi việc xếp lớp hoặc dịch vụ trong khi đang chờ xử lý thủ tục pháp lý.

Sau khi phiên điều trần kết thúc, trong trường hợp vụ việc được đưa ra tòa, việc xếp lớp và dịch vụ giữ nguyên trạng sẽ thay đổi theo những gì mà ALJ yêu cầu trong phiên điều trần hành chính. [Clovis Unified District v. Office of Administrative Hearings, 903 F.2d 635, 648 (9th Cir. 1990); Cal. Ed. Code Sec. 56505(d).]

Việc xếp lớp giữ nguyên trạng của học sinh cũng có thể thay đổi theo một trong các tình huống sau:

(1)  Nếu trẻ bị buộc tội sử dụng vũ khí hoặc ma túy hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho người khác, học khu có thể thay đổi việc xếp lớp của trẻ (ngay cả khi quý vị đã yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý) sang “Môi Trường Giáo Dục Thay Thế Tạm Thời” (Interim Alternative Educational Setting, IAES) trong thời gian lên tới 45 ngày. [34 C.F.R. Sec. 300.530(g)];

(2) Nếu học khu thuyết phục được ALJ rằng sự hiện diện của con quý vị trong việc xếp lớp hiện tại “có khả năng lớn dẫn đến thương tích cho học sinh hoặc người khác”, ALJ có thể sắp xếp học sinh này vào IAES trong tối đa 45 ngày [34 C.F.R. Secs. 300.532(a) & (b)]; hoặc

(3)  Nếu học khu thuyết phục tòa án tiểu bang hoặc liên bang rằng sự hiện diện của trẻ ở lớp hiện tại “có khả năng lớn dẫn đến thương tích cho học sinh hoặc người khác”, thì sau đó, việc xếp lớp cho học sinh trong thời gian chờ phiên điều trần theo thủ tục pháp lý sẽ phụ thuộc vào các điều khoản của lệnh tòa án. [Honig v. Doe, 484 U.S. 305, 307 (1988); Gadsden City Bd. of Ed. v. B.P., 3 F. Supp. 2d 1299, 1303 (N.D. Ala. 1998) (upholding Honig decision after amendments to the IDEA).]

Phải lựa chọn một Môi Trường Giáo Dục Thay Thế Tạm Thời (IAES) để học sinh có thể tiếp tục tham gia chương trình giảng dạy chung và tiếp tục theo kịp tiến độ đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong IEP của mình.
[34 C.F.R. Sec. 300.530(d)(1)(i).]