Menu Close

(6.16) Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý với quyết định điều tra của học khu?

(6.16) Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý với quyết định điều tra của học khu?

Quý vị có thể kháng cáo trực tiếp với CDE để xem xét quyết định của học khu trong vòng 15 ngày sau khi quý vị nhận được quyết định cuối cùng bằng văn bản của học khu. [5 C.C.R. Sec. 4632(a).]

Khi kháng cáo quyết định của học khu, đơn khiếu nại của quý vị gửi lên CDE phải nêu các lý do kháng cáo. Kháng cáo phải gồm một bản sao của đơn khiếu nại gốc và một bản sao quyết định của học khu địa phương. [5 C.C.R. Secs. 4632(b)-(c).]

Nếu CDE nhận thấy học khu không giải quyết được một hoặc nhiều vấn đề của quý vị, CDE sẽ chuyển trả về học khu để điều tra, thủ tục này phải được hoàn thành trong vòng 20 ngày. [5 C.C.R. Sec. 4632(e).]

Học khu phải chuyển cho CDE một bản sao hồ sơ điều tra đầy đủ. CDE thường đánh giá chỉ dựa trên hồ sơ điều tra tại địa phương, nhưng có thể liên hệ với các bên để biết thêm thông tin. Nếu Sở nhận thấy quyết định của học khu được hỗ trợ bởi “bằng chứng quan trọng” và học khu đã tuân theo các quy trình điều tra khiếu nại thích hợp, họ sẽ từ chối kháng cáo. Nếu quyết định của học khu không được hỗ trợ bởi bằng chứng đáng kể hoặc các thủ tục yêu cầu không được tuân theo, CDE có thể gửi khiếu nại về học khu để điều tra thêm, hoặc ra quyết định dựa vào bằng chứng trong hồ sơ, hoặc tự tiến hành điều tra thêm và ra quyết định về khiếu nại. [5 C.C.R. Sec. 4633.]