Menu Close

(6.3) Sự khác nhau giữa khiếu nại về sự tuân thủ và điều trần theo thủ tục pháp lý là gì?

(6.3) Sự khác nhau giữa khiếu nại về sự tuân thủ và điều trần theo thủ tục pháp lý là gì?

Mặc dù nhiều người thường nhầm lẫn giữa khiếu nại về sự tuân thủ và thủ tục pháp lý, điểm khác biệt chính là:

(1)  Khi có sự bất đồng về việc cần đưa nội dung gì vào IEP của học sinh hoặc thực hiện IEP ở đâu, thì thủ tục pháp lý là phù hợp; nhưng,

(2)  Khi học khu không tuân theo luật hoặc quy trình giáo dục đặc biệt hoặc chưa thực hiện các nội dung được nêu cụ thể trong IEP của học sinh, thì khiếu nại về sự tuân thủ là phù hợp.

Nói cách khác, thủ tục pháp lý liên quan đến bất đồng về việc cần đưa nội dung gì vào IEP của học sinh, hoặc thực hiện IEP ở đâu, trong khi khiếu nại về sự tuân thủ liên quan đến việc học khu không tuân thủ quy định hoặc không thực hiện các nội dung đã đồng ý trong IEP.