Menu Close

(6.8) Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ?

(6.8) Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ?

Theo luật liên bang và tiểu bang, CDE có 60 ngày theo lịch kể từ khi nhận được khiếu nại để tiến hành các cuộc điều tra cần thiết và giải quyết khiếu nại. [34 C.F.R. Secs. 300.152(a)(1)-(5).] Khi CDE nhận được khiếu nại, cơ quan này phải xem xét khiếu nại để xác định xem trường hợp đó thuộc thẩm quyền điều tra của tiểu bang hay học khu. Sau khi xác định, Sở phải thông báo ngay lập tức cho quý vị về quyết định của mình và chuyển khiếu nại để học khu điều tra tại địa phương hay bắt đầu trực tiếp điều tra.

[5 C.C.R. Sec. 4651.]

Mặc dù các quy định của tiểu bang có thể cho phép thời hạn dài hơn, tuy nhiên quy định của liên bang yêu cầu khiếu nại phải được điều tra và ra quyết định trong vòng 60 ngày. [34 C.F.R. Secs. 300.152(a)(1)-(5); 5 C.C.R. Sec. 4662(b).] Do luật liên bang có thẩm quyền cao hơn nên thời hạn 60 ngày để điều tra khiếu nại và ra quyết định phải được áp dụng. [Town of Burlington v.Department of Education, 736 F.2d 773, 792 (1st Cir., 1984); David D. v. Dartmouth School Committee, 775 F.2d 411, 418-20 (1st Cir. 1985); Geis v. Board of Education, 774 F.2d 575, 581-83 (3d Cir., 1985); Board of Education v. Rowley, 458 U.S. 176, 205 (1982); California School for the Blind v. Honig, 736 F.2d 538,

546 (9th Cir., 1984) reversed on other grounds, 471 U.S. 148 (1985).]

Nếu khiếu nại của quý vị liên quan đến một hoặc hai vấn đề tuân thủ đơn giản, quý vị có thể muốn yêu cầu trong đơn khiếu nại rằng cuộc điều tra cần được xúc tiến nhanh hay “giải quyết nhanh.” Các ví dụ có thể bao gồm: 

(1) IEP của con quý vị nêu rõ rằng trẻ sẽ được đưa đón nhưng đã hai ngày rồi xe buýt chưa đến;

(2) giáo viên của con quý vị không tham dự cuộc họp IEP;

(3) IEP của con quý vị nêu rõ trẻ có nhân viên hỗ trợ hướng dẫn trong những khoảng thời gian nhất định trong ngày nhưng trẻ chưa được cung cấp nhân viên hỗ trợ; hoặc

(4) hiệu trưởng của con quý vị nói rằng vì trẻ có hành vi không tốt ở trường nên quý vị không nên đưa con trở lại trường.

Sau khi nộp đơn khiếu nại, quý vị cũng có thể cần gọi đến văn phòng tuân thủ để biết người nào được phân công phụ trách đơn khiếu nại nhằm nhắc nhân viên điều tra về khiếu nại của quý vị và lý do cần xúc tiến nhanh. Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp Giáo Dục Đặc Biệt của CDE có tại . https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/cmplntproc.asp

Bất kể quý vị có nộp đơn khiếu nại giải quyết nhanh hay không, nếu quý vị không nhận được phản hồi từ CDE trong vòng 10 ngày sau khi gửi thư khiếu nại, quý vị nên gọi điện đến 800-926-0648 để theo dõi. Quý vị cũng có thể gửi fax đến CDE theo số 916-327-3704.