Menu Close

(6.11) Tôi có thể làm gì nếu không đồng ý với quyết định của CDE?

(6.11) Tôi có thể làm gì nếu không đồng ý với quyết định của CDE?

Trong vòng 35 ngày kể từ khi nhận được quyết định điều tra của CDE, quý vị hoặc học khu có thể yêu cầu Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang tái xét quyết định đó. Tổng Giám Đốc phải trả lời bằng văn bản trong vòng 35 ngày, có thể sửa đổi kết luận hoặc hành động khắc phục hay từ chối hoàn toàn yêu cầu. Quyết định của CDE vẫn có hiệu lực và có thể được thi hành trong khi chờ ý kiến tái xét của Tổng Giám Đốc. [5 C.C.R. Sec. 4665(a) & (b).]