Menu Close

(6.53) Thay vì có nhân chứng đến phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, tôi có thể gửi thư, hồ sơ hoặc các tài liệu khác để chứng minh trường hợp của mình không?

(6.53) Thay vì có nhân chứng đến phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, tôi có thể gửi thư, hồ sơ hoặc các tài liệu khác để chứng minh trường hợp của mình không?

Không. Quyền kiểm tra chéo là một phần quan trọng trong thủ tục pháp lý. Do đó, quý vị phải đưa nhân chứng đến phiên điều trần, người có thể làm chứng về những gì họ quan sát và/hoặc ý kiến của họ liên quan đến các vấn đề trong phiên điều trần. ALJ không được ra quyết định chỉ dựa vào “lời nghe đồn” mà phải có các bằng chứng khác hỗ trợ quyết định. [5 C.C.R. Sec. 3082(b).] Hầu hết các tài liệu đều được coi là lời nghe đồn nếu nhân chứng không có mặt để xác nhận hoặc làm chứng.

Tài liệu giúp hỗ trợ thêm và chứng minh lời khai của nhân chứng. Quý vị nên thu thập và gửi bất kỳ và toàn bộ các tài liệu hỗ trợ cho lập trường của quý vị trong vụ kiện. Tuy nhiên, quý vị phải luôn đảm bảo có nhân chứng đủ mạnh và sẵn sàng làm chứng tại phiên điều trần về từng điểm chính mà quý vị phải chứng minh để có được những gì quý vị tin là con của quý vị cần để được giáo dục phù hợp.