Menu Close

(6.65) Tôi có thể yêu cầu học khu trả tiền cho luật sư và nhân chứng là chuyên gia không?

(6.65) Tôi có thể yêu cầu học khu trả tiền cho luật sư và nhân chứng là chuyên gia không?

Theo luật liên bang, nếu quý vị thành công hoặc thành công một phần trong phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, hoặc trong phiên điều trần ở tòa án, tòa án liên bang có thể cấp cho quý vị khoản phí luật sư hợp lý. [20 U.S.C. Secs. 1415(i)(3)(A) & (B).] Quý vị sẽ không được chi trả các khoản phí luật sư khi quý vị có luật sư đại diện tại một cuộc họp IEP, trừ trường hợp cuộc họp IEP được triệu tập theo lệnh của ALJ hoặc thẩm phán. [20 U.S.C. Sec. 1415(i)(3)(D)(ii).]

Các khoản phí tự động không được chi trả nếu quý vị thành công trong cuộc họp hòa giải, nhưng luật sư của quý vị có thể thương lượng các khoản phí như một phần của thỏa thuận hòa giải.

Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ quy định rằng chi phí của các nhân chứng là chuyên gia không được hoàn trả nếu quý vị thắng trong các phiên điều trần theo thủ tục pháp lý về giáo dục đặc biệt. [Arlington Cent. District Board v. Murphy, 548 U.S. 291 (2006).]

Học khu có thể yêu cầu quý vị từ bỏ quyền của quý vị đối với phí luật sư như một phần của thỏa thuận hòa giải (dù điều này có được thực hiện thông qua hòa giải OAH hay không). Quý vị nên thảo luận kỹ nội dung này với luật sư trước khi tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào với học khu.

Phí của quý vị có thể bị giảm nếu tòa nhận thấy quý vị đã không làm tốt hơn, như là kết quả của phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, so với những gì học khu đã đưa ra bằng văn bản ít nhất 10 ngày trước phiên điều trần. Phí luật sư cũng có thể bị giảm nếu tòa nhận thấy quý vị đã trì hoãn giải pháp cuối cùng cho tranh chấp một cách vô lý hoặc nếu quý vị không cung cấp thông báo bằng văn bản cần thiết cho học khu về một số thông tin cụ thể tại thời điểm nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý. [20 U.S.C. Secs. 1415(i)(3)(D) – (G).]