Menu Close

(6.19) Giáo viên và nhân viên khác cũng có thể nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ không?

(6.19) Giáo viên và nhân viên khác cũng có thể nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ không?

Có. Giáo viên và nhân viên khác có thể sử dụng quy trình khiếu nại để giải quyết các vấn đề mà họ gặp phải từ cấp trên khi họ (giáo viên và nhân viên khác) đã cố gắng giúp phụ huynh hoặc học sinh giáo dục đặc biệt có được các dịch vụ giáo dục đặc biệt phù hợp. Không nhân viên học khu nào được phép trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng hoặc cố gắng sử dụng thẩm quyền hoặc ảnh hưởng chính thức của mình để hăm dọa, đe dọa, ép buộc hoặc cố gắng hăm dọa, đe dọa hay ép buộc bất kỳ người nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, giáo viên, nhà cung cấp dịch vụ liên quan, người phụ tá, trợ lý, nhà thầu hoặc cấp dưới với mục đích can thiệp vào nỗ lực của người đó để hỗ trợ phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh nhận giáo dục đặc biệt có được các dịch vụ hoặc điều chỉnh cho học sinh đó. [Cal. Ed. Code Sec. 56046(a).] Nếu một giáo viên hoặc nhân viên khác của học khu tin rằng người quản lý hoặc nhân viên khác của học khu đã vi phạm lệnh cấm này, người đó có thể nộp đơn khiếu nại lên CDE và yêu cầu Sở tiến hành điều tra. [Cal. Ed. Code Sec. 56046(b).]