Menu Close

(6.61) Điều gì xảy ra tại phiên điều trần?

(6.61) Điều gì xảy ra tại phiên điều trần?

Thông thường, hai bên đưa ra tuyên bố mở đầu mô tả về vụ việc. Bên nguyên đơn (bất kỳ ai nộp đơn xin điều trần) sẽ trình bày trường hợp của mình bằng cách gọi nhân chứng. Bên bị đơn (bên còn lại) có thể sẽ kiểm tra chéo các nhân chứng của nguyên đơn, và nguyên đơn có quyền đặt thêm câu hỏi (chuyển hướng) sau khi bị đơn đã kiểm tra chéo.

Sau khi bên nguyên đơn kết thúc phần trình bày trường hợp của mình, bị đơn sẽ gọi nhân chứng của mình (thủ tục tương tự như trước: kiểm tra, kiểm tra chéo, rồi kiểm tra chuyển hướng). Cuối cùng, cả nguyên đơn và bị đơn đưa ra những lập luận kết thúc. Quý vị có thể muốn yêu cầu “hồ sơ” vẫn mở để quý vị có thể gửi phần lập luận kết thúc bằng văn bản.