Menu Close

(6.60) Phiên điều trần theo thủ tục pháp lý là một phiên xét xử hay giống như ở tòa án?

(6.60) Phiên điều trần theo thủ tục pháp lý là một phiên xét xử hay giống như ở tòa án?

Phiên điều trần theo thủ tục pháp lý không phải là phiên xét xử. Đó là phiên điều trần “hành chính” và không diễn ra tại phòng xử án hay trước thẩm phán. ALJ là người được tiểu bang thuê phụ trách, người này am hiểu về luật giáo dục đặc biệt và sẽ xem xét công tâm tất cả các bằng chứng và đưa ra quyết định.  [Cal. Ed. Code Sec. 56505.]