Menu Close

(6.21) Tôi sẽ gửi đơn khiếu nại lên OCR bằng cách nào?

(6.21) Tôi sẽ gửi đơn khiếu nại lên OCR bằng cách nào?

OCR có trách nhiệm điều tra các khiếu nại liên quan đến cáo buộc về sự phân biệt đối xử trong giáo dục dựa trên tình trạng khuyết tật và quấy rối dựa trên tình trạng khuyết tật mà có thể cấu thành hành vi vi phạm Điều 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973. [29 U.S.C. Sec. 794.] Quý vị sẽ tìm thấy các quy định xác định hành vi phân biệt đối xử trong giáo dục tại 34 C.F.R. Mục 104.1 và các phần sau. Xem Chương 16, Thông Tin về Mục 504 và Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Tình Trạng Khuyết Tật.

Nếu muốn khiếu nại lên OCR, quý vị nên gửi văn bản hoặc gọi điện đến OCR theo địa chỉ sau và hỏi xin bản sao mẫu khiếu nại cùng tờ hướng dẫn điền đơn khiếu nại:

Office for Civil Rights, Region IX

U.S. Department of Education 50 Beale Street, Suite 7200 San Francisco, CA 94105

Điện thoại: 415-486-5555

TTY: 877-521-2172

FAX: 415-486-5570

Các khiếu nại không cáo buộc sự vi phạm Mục 504, nhưng có thể cấu thành các hành vi vi phạm luật giáo dục đặc biệt của liên bang thì quý vị cần nộp lên CDE dưới dạng đơn khiếu nại về sự tuân thủ. Xem trang web của OCR để biết định nghĩa về sự phân biệt đối xử giáo dục tại: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/disability.html