Menu Close

(6.54) ALJ sẽ đọc tất cả tài liệu mà tôi và học khu đệ trình phải không?

(6.54) ALJ sẽ đọc tất cả tài liệu mà tôi và học khu đệ trình phải không?

Quý vị không thể cho rằng ALJ sẽ đọc tất cả hồ sơ được các bên đệ trình trước khi đưa ra quyết định bằng văn bản. Do đó, điều quan trọng là các tuyên bố và phần hồ sơ quan trọng phải được đề cập trong lời khai của nhân chứng trực tiếp và trong bản tóm tắt phiên điều trần, thường được đệ trình sau phiên điều trần. Ngoài ra, quý vị nên sắp xếp tất cả các tài liệu dự định đệ trình và xác định chúng theo cách được ALJ xác định tại “cuộc họp trước phiên điều trần” hay một thời gian trước phiên điều trần. Bằng cách đó, ALJ có thể dễ dàng tham khảo và tìm tài liệu cả trong và sau phiên điều trần.