Menu Close

(6.56) Tôi có bắt buộc phải có luật sư đại diện để theo đuổi thủ tục pháp lý không?

(6.56) Tôi có bắt buộc phải có luật sư đại diện để theo đuổi thủ tục pháp lý không?

Không. Luật của bang California hay luật liên bang đều không ngăn cấm quý vị tự đại diện cho chính mình. Tuy nhiên, quý vị cũng có quyền được luật sư đồng hành và tư vấn. [34 C.F.R. Sec. 300.512(a)(1).]

Việc quý vị có cần luật sư hay không tùy thuộc vào việc quý vị có thể thu thập và trình bày bằng chứng hợp lý cần thiết để quý vị thắng hay không. Nếu không sử dụng luật sư, quý vị nên cố gắng tham khảo ý kiến​của luật sư (hoặc người bênh vực), người được đào tạo và có kinh nghiệm về luật và thủ tục giáo dục đặc biệt.

Luật sư hoặc người bênh vực về giáo dục đặc biệt có thể thông báo cho quý vị về những luật áp dụng cho trường hợp của con quý vị. Điều quan trọng là phải biết các tiêu chuẩn pháp lý liên quan đến mức độ quyền lợi của con quý vị đối với các dịch vụ và việc xếp lớp giáo dục đặc biệt. Việc trình bày bằng chứng thông qua các nhân chứng và tài liệu của quý vị phải phù hợp với các tiêu chuẩn pháp lý được áp dụng.

Nếu quý vị chọn dùng luật sư đại diện tại phiên điều trần, quý vị phải thông báo cho các bên khác về điều này ít nhất 10 ngày trước phiên điều trần. [Cal. Ed. Code Sec. 56507(a).]