Menu Close

(6.32) Học khu cũng có thể yêu cầu thủ tục pháp lý không?

(6.32) Học khu cũng có thể yêu cầu thủ tục pháp lý không?

Có. Phụ huynh hay học khu đều có thể yêu cầu thủ tục pháp lý. [34 C.F.R. Sec. 300.507(a); Cal. Ed. Code Sec. 56501(a).]