Menu Close

(6.33) Nếu tôi từ chối đồng ý với thẩm định hoặc dịch vụ, học khu có thể sử dụng thủ tục pháp lý để buộc tôi ký tên vào kế hoạch thẩm định hoặc IEP không?

(6.33) Nếu tôi từ chối đồng ý với thẩm định hoặc dịch vụ, học khu có thể sử dụng thủ tục pháp lý để buộc tôi ký tên vào kế hoạch thẩm định hoặc IEP không?

Học khu phải nhận được sự “chấp thuận có hiểu biết” của quý vị bằng văn bản trước khi tiến hành thẩm định hoặc cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho con của quý vị. Chấp thuận có hiểu biết không chỉ có nghĩa là quý vị ký tên vào một tài liệu mà quý vị đã được “thông báo đầy đủ về tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động tìm kiếm sự chấp thuận, bằng ngôn ngữ bản địa [của quý vị] …” [34 C.F.R. Sec. 300.9; Cal. Ed. Code Sec. 56021.1.] Học khu không được tiến hành thẩm định hoặc cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt cho con quý vị nếu quý vị chưa đồng ý. Học khu phải thực hiện những “nỗ lực hợp lý” để có được sự đồng ý của quý vị.

Nếu quý vị không phản hồi lại yêu cầu đồng ý với thẩm định hoặc quý vị từ chối chấp thuận yêu cầu thẩm định, học khu có thể sử dụng thủ tục pháp lý để có được sự đồng ý cho thẩm định. [Cal. Ed. Code Sec. 56501(a)(3).]

Nếu quý vị không phản hồi lại yêu cầu đồng ý với các dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc quý vị từ chối đồng ý với yêu cầu cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt, học khu không được sử dụng thủ tục pháp lý để buộc quý vị đồng ý. Nếu quý vị từ chối chấp thuận yêu cầu ban đầu của học khu nhằm cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho con của quý vị, học khu sẽ không vi phạm trách nhiệm của họ trong việc cung cấp FAPE. Ngoài ra cũng không bắt buộc phải tổ chức một cuộc họp IEP hoặc xây dựng IEP. [34 C.F.R. Sec. 300.300(b), Cal. Ed. Code Sec. 56501(a)(3).]

Nếu quý vị thu hồi hoặc rút lại sự đồng ý bằng văn bản đối với các dịch vụ giáo dục đặc biệt được yêu cầu trong IEP cho con của quý vị, học khu không được tiếp tục cung cấp các dịch vụ đó và phải gửi thông báo trước bằng văn bản cho quý vị trước khi dừng dịch vụ. [34 C.F.R. Sec. 300.300(b)(4)(i).]