Menu Close

(6.35) Thông tin trong đơn khiếu nại theo thủ tục pháp lý của tôi nên chi tiết như thế nào?

(6.35) Thông tin trong đơn khiếu nại theo thủ tục pháp lý của tôi nên chi tiết như thế nào?

Khiếu nại của quý vị nên cực kỳ chi tiết. Quý vị phải đưa các thông tin sau trong yêu cầu thủ tục pháp lý:

               (1)  Họ tên của học sinh;

(2)  Địa chỉ cư trú của học sinh hoặc thông tin liên hệ trong trường hợp học sinh không có nhà ở;

               (3)  Tên của trường mà học sinh theo học;

(4)  Mô tả về các vấn đề, tranh chấp hoặc bất đồng. Phần mô tả phải cung cấp đủ dữ kiện để mô tả rõ ràng vấn đề; và

(5)  Mô tả giải pháp đề xuất – tức là điều gì cần thực hiện để giải quyết vấn đề.

[20 U.S.C. Sec. 1415(b)(7); 34 C.F.R. Sec. 300.508(b); Cal. Ed. Code Sec. 56502(c).]

Quý vị nên truy cập trang web của OAH www.oah.dgs.ca.gov và tham khảo mẫu đơn khiếu nại OAH cùng “Các Câu Hỏi Thường Gặp” (FAQs) trước khi nộp yêu cầu điều trần theo thủ tục pháp lý. (Xem Mẫu Yêu Cầu Hòa Giải và/hoặc Điều Trần (Khiếu Nại) và Yêu Cầu Giữ Nguyên Trạng, Phần Phụ Lục, Phụ Lục J.) Nếu chỉ nói như sau là chưa đủ: “con tôi đang không học gì cả” hay “con tôi đang không đạt được sự tiến bộ nào” khi nêu vấn đề. Tương tự, trình bày như sau là cũng chưa đủ: “Tôi muốn con tôi được học ở lớp nơi mà con có thể học tập” hoặc “Tôi muốn con tôi học ở trường tư” khi nói về giải pháp. Phần trình bày vấn đề của quý vị nên liên quan đến một trong mười vấn đề được nêu ở trên và phải có đủ thông tin để mô tả rõ ràng vấn đề và điều gì quý vị muốn ALJ yêu cầu học khu thực hiện để giải quyết vấn đề và lý do tại sao.

OAH nêu rõ:

Vui lòng không diễn đạt các vấn đề chỉ bằng từ “vấn đề”, thay vào đó, hãy liệt kê các điểm tranh luận hoặc lý lẽ như vậy. Ví dụ: nếu phụ huynh yêu cầu điều trần theo thủ tục pháp lý và vấn đề được ghi nhận là học khu không thẩm định [học sinh] trong diện nghi ngờ khuyết tật, thì không diễn đạt “vấn đề” như: ‘Liệu học khu đã đánh giá tất cả lĩnh vực nghi ngờ khuyết tật chưa.’ Thay vào đó, đưa vào điểm tranh luận của quý vị (các) lĩnh vực nghi ngờ khuyết tật được cho là do học khu đã biết và các thẩm định mà quý vị cho rằng học khu đã không thực hiện.

Hãy nhớ đưa vào tất cả các vấn đề mà quý vị muốn được lắng nghe và quyết định trong phiên điều trần trong yêu cầu thủ tục pháp lý. Các vấn đề không được mô tả trong yêu cầu thủ tục pháp lý không được xem xét tại phiên điều trần trừ khi phía bên kia đồng ý. [20 U.S.C. Sec. 1415(f)(3)(B); 34 C.F.R. Sec. 300.511(d); Cal. Ed. Code Sec. 56502(i).] Ngoài ra, hãy đảm bảo đánh giá và tuân thủ tất cả các hướng dẫn của OAH về cách thức, thời gian và địa điểm nộp đơn khiếu nại theo thủ tục pháp lý.