Menu Close

(6.23) OCR điều tra khiếu nại như thế nào?

(6.23) OCR điều tra khiếu nại như thế nào?

OCR sẽ “ngay lập tức” xác nhận khiếu nại của quý vị ngay khi nhận được. Tuy nhiên, OCR sẽ đóng khiếu nại của quý vị nếu quý vị không gửi văn bản đồng ý trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được thư xác nhận.

Sau khi OCR xác định rằng họ sẽ điều tra, cơ quan này có thể xem xét các tài liệu và/hoặc tiến hành phỏng vấn hoặc đi thăm hiện trường.  Nếu phát hiện học khu không tuân thủ, OCR sẽ cho học khu 30 ngày để tự nguyện tuân thủ trước khi gửi “Thư Kết Quả Phát Hiện” ghi lại việc không đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý. Nếu học khu đàm phán với quý vị, học khu sẽ có 10 ngày để đi đến thỏa thuận trước khi OCR gửi “Thư Kết Quả Phát Hiện.”

OCR sẽ giám sát định kỳ học khu để đảm bảo rằng học khu tiếp tục tuân thủ mọi thỏa thuận theo quyết định. Nếu học khu không tự nguyện tuân thủ, OCR có thể thực thi kết quả điều tra của mình bằng cách giữ lại ngân sách hoặc chuyển vụ việc lên Sở Tư Pháp để có hành động pháp lý phù hợp. Xem OCR, Cẩm Nang Xử Lý Vụ Việc, Mục 103, tại: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/ocrcpm.pdf và Thủ Tục Xử Lý Khiếu Nại tại: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaints-how.html

Để biết thêm thông tin, quý vị cũng có thể truy cập: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/disability.html (Câu hỏi thường gặp).