Menu Close

(6.6) Tôi có thể gửi đơn khiếu nại về sự tuân thủ cho CDE bằng cách nào?

(6.6) Tôi có thể gửi đơn khiếu nại về sự tuân thủ cho CDE bằng cách nào?

Gửi thư khiếu nại về sự tuân thủ của quý vị đến:

Complaint Management and Mediation Unit

Special Education Division

California State Department of Education

1430 N Street

Sacramento, CA 95814

Quý vị nên mô tả đầy đủ trường hợp của mình, bao gồm phần nào trong luật đã bị vi phạm và cơ sở cho yêu cầu của quý vị. Quý vị có thể không biết chính xác mục nào của luật đã bị vi phạm. Nếu quý vị mô tả trường hợp phù hợp, Ban Quản Lý và Hòa Giải Khiếu Nại (Complaint Management and Mediation Unit) sẽ khớp các mục của luật đúng với trường hợp cụ thể của quý vị. Nếu IEP của con quý vị hoặc các tài liệu khác liên quan đến khiếu nại, quý vị nên gửi kèm theo. Xem Thư Mẫu Khiếu Nại Về Tuân Thủ, Phần Phụ Lục – Phụ Lục I.