Menu Close

(6.24) Tôi có thể nộp đơn khiếu nại về sự phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt đến học khu hoặc CDE không?

(6.24) Tôi có thể nộp đơn khiếu nại về sự phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt đến học khu hoặc CDE không?

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại liên quan đến sự phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt bằng cách sử dụng quy trình điều tra khiếu nại tại địa phương. [5 C.C.R. Secs. 4600(e) & 4630(b).] Khiếu nại phải được gửi trong vòng 6 tháng kể từ ngày: (1) xảy ra hành vi hoặc (2) ngày quý vị biết hành vi lần đầu tiên. Tổng Giám Đốc Học Khu có thể kéo dài thời hạn nộp đơn 6 tháng thêm tới 90 ngày với lý do chính đáng, căn cứ vào yêu cầu bằng văn bản mô tả các lý do cần gia hạn. [5 C.C.R. Sec. 4630(b).]

Khi tiến hành điều tra tại địa phương phải đảm bảo tính bảo mật của các bên và thông tin. [5 C.C.R. Sec. 4630(b)(3).] Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp lên CDE nếu đáp ứng một trong những điều kiện để được can thiệp trực tiếp ở cấp tiểu bang, như được mô tả ở trên. [5 C.C.R. Sec. 4650(a).]