Menu Close

(6.63) Nếu nhân chứng không muốn tham dự phiên điều trần thì sao?

(6.63) Nếu nhân chứng không muốn tham dự phiên điều trần thì sao?

Các nhân chứng có thể phải tham dự phiên điều trần theo thủ tục pháp lý nếu trát đòi nhân chứng được “gửi” cho nhân chứng đó. Trát đòi nhân chứng là một lệnh từ tiểu bang yêu cầu nhân chứng tham dự phiên điều trần. Theo yêu cầu, OAH sẽ cung cấp các mẫu trát đòi nhân chứng cho quý vị để điền và sử dụng (gửi theo các cách được phê duyệt) đối với nhân chứng được đề xuất. [34 C.F.R. Sec.300.512(a)(2); 5 C.C.R. Sec. 3082(c)(2); Cal. Ed. Code Sec. 56505(e)(3).]