Menu Close

(6.67) Nếu thua trong phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, tôi có thể làm gì không?

(6.67) Nếu thua trong phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, tôi có thể làm gì không?

Cả hai bên đều có quyền ra tòa kháng cáo quyết định của ALJ trong thủ tục pháp lý. Mọi kháng cáo lên tòa phải được nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của phiên điều trần hành chính. [34 C.F.R. Sec. 300.514; Cal. Ed. Code Sec. 56505(k).] Mặc dù quý vị có quyền đại diện cho chính mình và con của quý vị tại tòa, nhưng trong hầu hết các trường hợp, quý vị không nên ra tòa mà không có luật sư. [Winkelman v.Parama City School Dist., 550 U.S. 516, 533 (2007).]