Menu Close

(6.70) Điều gì sẽ xảy ra nếu học khu không cung cấp FAPE trong một khoảng thời gian và tôi đã không mua các dịch vụ giáo dục thay thế? Tôi có còn phương pháp nào không?

(6.70) Điều gì sẽ xảy ra nếu học khu không cung cấp FAPE trong một khoảng thời gian và tôi đã không mua các dịch vụ giáo dục thay thế? Tôi có còn phương pháp nào không?

Có. Tòa án cũng đã trao các dịch vụ giáo dục đền bù (hiện vật) (như dịch vụ giáo dục đặc biệt bổ sung, dạy kèm độc lập, chương trình giáo dục hè) cho học sinh như một phần đền bù vì học khu đã không thực hiện trong quá khứ để giáo dục các học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt một cách phù hợp. [Lester H. v. Gilhool, 916 F.2d 865, 867 (3d Cir. 1990); Burr v. Ambach, 863 F.2d 1071, 1078 (2d Cir. 1988); Miener v. Missouri, 800 F.2d 749, 751 (8th Cir. 1986); Todd v. Andrews, 933 F.2d 1576, 1584 (11th Cir. 1991).] Điều này bao gồm dịch vụ đền bù được cung cấp sau khi học sinh không còn hội đủ điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt do quá tuổi. [Pihl v. Mass. Dept. of Ed., 9 F.3d 184, 185 (1st Cir. 1994); Jefferson Co. Board of Ed. v. Breen, 853 F.2d 853, 857-58 (11th Cir. 1988).] Quyền này đối với các dịch vụ giáo dục đền bù này đã được công nhận trong Khu Vực 9. [Parents of Student W. v. Puyallup Sch. Dist. No. 3, 31 F.3d 1489, 1496-97 (9th Cir. 1994).]