Menu Close

(6.48) Tôi có cần yêu cầu thủ tục pháp lý và yêu cầu giữ nguyên trạng nếu học khu không thực hiện IEP không?

(6.48) Tôi có cần yêu cầu thủ tục pháp lý và yêu cầu giữ nguyên trạng nếu học khu không thực hiện IEP không?

Không. Học khu không được phép đơn phương thay đổi việc xếp lớp hay các dịch vụ của học sinh giáo dục đặc biệt mà không thông qua quy trình IEP và được sự đồng ý của quý vị. Tuy nhiên, khi có tranh chấp xảy ra giữa phụ huynh và học khu, đôi khi các học khu bỏ qua nghĩa vụ thực hiện IEP hiện tại và muốn tiến tới thực hiện bất kỳ thay đổi nào mà họ muốn. Trong tình huống này, nếu quý vị vẫn định nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý về các vấn đề khác, quý vị có thể làm điều đó và cũng có thể yêu cầu văn phòng điều trần yêu cầu học khu tiếp tục tuân theo IEP trong quá trình này.

Tuy nhiên, nếu quý vị hài lòng với IEP và không nộp đơn yêu cầu phiên điều trần, quý vị nên nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ lên CDE về việc học khu không tuân thủ IEP. Quý vị nên đề nghị CDE yêu cầu học khu cung cấp các dịch vụ bồi thường để bù đắp cho các dịch vụ bị mất hoặc thanh toán các chi phí tự trả nếu quý vị phải chịu bất kỳ dịch vụ duy trì cá nhân nào. [34 C.F.R. Sec. 300.151(b)(1).] Quý vị cũng nên yêu cầu CDE tiến hành “giải quyết nhanh” khiếu nại để giảm thiểu sự gián đoạn cho con quý vị.