Menu Close

(6.9) CDE điều tra khiếu nại như thế nào?

(6.9) CDE điều tra khiếu nại như thế nào?

Nếu cả quý vị và học khu đều muốn hòa giải tranh chấp, CDE phải đưa ra quy trình hòa giải để xử lý. [5 C.C.R. Secs. 4660(a)(1)-(2).] CDE sẽ không điều tra khiếu nại của quý vị nếu quý vị và học khu hòa giải tranh chấp và giải quyết mọi vấn đề. [5 C.C.R. Sec. 4660(a)(3).]

Nếu cần thiết phải tiến hành một cuộc điều tra, CDE sẽ bổ nhiệm một nhân viên điều tra về sự tuân thủ để xử lý khiếu nại của quý vị. CDE sẽ gửi thông báo bằng văn bản về họ tên của nhân viên điều tra và ngày tiến hành điều tra. Thông báo cũng sẽ giải thích quy trình điều tra. Nhân viên điều tra sẽ liên hệ với quý vị và học khu địa phương để có được quan điểm từ hai phía về vấn đề và sẽ xem xét hồ sơ nếu cần thiết. [5 C.C.R. Secs. 4662 & 4663.]