Menu Close

(6.27) Tôi sẽ được nhận thông báo nào khác từ học khu về quyền thực hiện thủ tục pháp lý và khi nào tôi có thể nhận được?

(6.27) Tôi sẽ được nhận thông báo nào khác từ học khu về quyền thực hiện thủ tục pháp lý và khi nào tôi có thể nhận được?

Học khu phải thông báo cho quý vị bằng văn bản về các quyền thực hiện thủ tục pháp lý tại thời điểm con của quý vị được giới thiệu dịch vụ giáo dục đặc biệt lần đầu tiên hoặc khi quý vị yêu cầu đánh giá; trước khi quý vị được thông báo về một hành động kỷ luật yêu cầu

thay đổi việc xếp lớp; khi quý vị nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý hoặc khiếu nại về sự tuân thủ; hoặc theo yêu cầu của quý vị. [20 U.S.C. Sec. 1415(d)(1); 34 C.F.R. Sec. 300.504(a).]