Menu Close

(6.30) Tôi có nên nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý ngay khi nhận ra rằng học khu và tôi không thể thống nhất về các dịch vụ hoặc việc xếp lớp không?

(6.30) Tôi có nên nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý ngay khi nhận ra rằng học khu và tôi không thể thống nhất về các dịch vụ hoặc việc xếp lớp không?

Nếu học khu đe dọa thay đổi chương trình hoặc việc xếp lớp con của quý vị mà không được sự đồng ý của quý vị và quý vị muốn giữ mọi thứ nguyên trạng, quý vị có thể phải nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý chỉ để duy trì tình trạng “nguyên trạng” bằng cách tận dụng lợi thế của điều khoản “giữ nguyên trạng”. [34 C.F.R. Sec. 300.518(a); Cal. Ed. Code Sec. 56505(d).]

Tuy nhiên, nhìn chung quý vị không nên nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý nếu quý vị chưa có sự chuẩn bị, ngay cả khi quý vị cảm thấy con của quý vị đang không được phục vụ phù hợp. Không có khả năng chương trình không phù hợp sẽ thay đổi nếu quý vị chỉ nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý. Mặt khác, thời gian chuẩn bị bằng chứng sẽ tăng cơ hội để quý vị có được kết quả thành công. Trong vài ngày sau khi nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý, quý vị sẽ nhận được thông báo từ văn phòng điều trần. Thông báo sẽ bao gồm thời gian được đặt ra cho phiên điều trần và hòa giải.