Menu Close

(6.31) Một số vấn đề chính tôi nên biết về khiếu nại theo thủ tục pháp lý với OAH là gì?

(6.31) Một số vấn đề chính tôi nên biết về khiếu nại theo thủ tục pháp lý với OAH là gì?

OAH xem xét kỹ lưỡng yêu cầu theo thủ tục pháp lý (được gọi là “khiếu nại”) để đảm bảo rằng yêu cầu đó rõ ràng cho cả phụ huynh và học khu. Quý vị cần đảm bảo các vấn đề, tranh chấp hoặc bất đồng của quý vị là những nội dung mà Thẩm Phán Luật Hành Chính (ALJ) được ủy quyền xem xét. Ngoài ra, khiếu nại của quý vị phải có mô tả về từng vấn đề và giải pháp đề xuất. Vấn đề, tranh chấp hoặc bất đồng mà quý vị có thể giải quyết thông qua thủ tục pháp lý phải thuộc ít nhất một trong các danh mục dưới đây:

(1)  Học khu đề xuất khởi xướng hoặc thay đổi khả năng hội đủ điều kiện hoặc danh mục về khả năng hội đủ điều kiện khuyết tật của con quý vị và quý vị không đồng ý;

(2)  Học khu đề xuất tiến hành đánh giá hoặc đánh giá lại con của quý vị và quý vị từ chối chấp thuận thẩm định (trong trường hợp này, học khu có khả năng sẽ yêu cầu thủ tục pháp lý);

(3)  Học khu đề xuất khởi xướng hoặc thay đổi việc xếp lớp học cho con quý vị và quý vị không đồng ý. Nếu học khu đề xuất thay đổi việc xếp lớp, quý vị hoặc học khu có thể yêu cầu thủ tục pháp lý để giải quyết tranh chấp;

(4)  Học khu đề xuất khởi xướng hoặc thay đổi việc cung cấp FAPE cho học sinh. Nếu có bất đồng liên quan đến FAPE, phụ huynh hoặc nhà trường có thể yêu cầu thủ tục pháp lý để giải quyết tranh chấp.

(5)  Quý vị yêu cầu học khu tìm một học sinh hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt và học khu từ chối;

(6)  Quý vị yêu cầu thay đổi danh mục về khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt của học sinh và học khu từ chối;

(7)  Quý vị yêu cầu thẩm định học sinh và học khu từ chối;

(8)  Quý vị yêu cầu một việc xếp lớp cụ thể hoặc thay đổi việc xếp lớp hiện tại của con quý vị và học khu từ chối;

(9)  Quý vị yêu cầu các dịch vụ giáo dục đặc biệt cụ thể hoặc thay đổi IEP của học sinh và học khu từ chối;

(10)  Quý vị và học khu, Văn Phòng Giáo Dục Quận (County Office of Education) và/hoặc Khu Vực Kế Hoạch Địa Phương Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education Local Plan Area, SELPA) không nhất trí về sự sẵn có của một chương trình phù hợp và bất đồng về việc học khu hoặc cơ quan giáo dục nào chịu trách nhiệm cung cấp về mặt tài chính cho học sinh.

[Cal. Ed. Code Sec. 56501(a).]