Menu Close

(6.15) Học khu có thể cố gắng hòa giải (hoặc giải quyết không chính thức) khiếu nại trước khi bắt đầu một cuộc điều tra chính thức không?

(6.15) Học khu có thể cố gắng hòa giải (hoặc giải quyết không chính thức) khiếu nại trước khi bắt đầu một cuộc điều tra chính thức không?

Có. Học khu có thể phát triển thủ tục hòa giải hoặc “giải quyết tranh chấp khác” (alternative dispute resolution, ADR) để giải quyết các khiếu nại một cách không chính thức trước khi tiến hành điều tra chính thức. Thủ tục hòa giải này hoặc quy trình không chính thức khác không được vượt quá thời hạn 60 ngày để giải quyết khiếu nại trừ khi quý vị đồng ý bằng văn bản cho gia hạn. Tuy nhiên, hòa giải hoặc ADR không thể là một phần bắt buộc của quy trình. Quý vị có thể từ chối bước này. [5 C.C.R. Secs. 4631(f)-(g).]