Menu Close

(6.5) Khi nào tôi nên nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ trực tiếp cho CDE?

(6.5) Khi nào tôi nên nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ trực tiếp cho CDE?

Trong hầu hết các trường hợp, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ trực tiếp cho CDE. Sở phải can thiệp trực tiếp (đó là, không chuyển khiếu nại về học khu để tự điều tra) trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

(1)  Học sinh hoặc nhóm học sinh có thể ở trong tình trạng nguy hiểm cấp bách về thể chất hoặc “sức khỏe, sự an toàn hoặc phúc lợi” của học sinh hoặc nhóm học sinh bị đe dọa.

(2)  Một cơ quan công lập, không phải là học khu, không tuân thủ luật hoặc quy định hiện hành liên quan đến việc cung cấp giáo dục công miễn phí và phù hợp (free and appropriate public education, FAPE) cho người khuyết tật. [Cal. Gov. Code Sec. 7570, commonly referred to as “AB 3632” or “Chapter 26.5.”]

(3)  Học khu hoặc cơ quan công không tuân thủ các thủ tục pháp lý được thiết lập theo luật và quy định của liên bang và tiểu bang, hay không hoặc từ chối thực hiện phán quyết của phiên điều trần theo thủ tục pháp lý.

(4)  Học sinh khuyết tật không nhận được giáo dục đặc biệt hoặc các dịch vụ liên quan được nêu rõ trong IEP.

(5)  Có sự vi phạm luật liên bang về giáo dục đặc biệt hoặc các quy định thực hiện.

[5 C.C.R. Sec. 4650(a)(7).]

Nếu thực tế tình huống của quý vị phù hợp với bất kỳ một hoặc nhiều trong năm tình huống được mô tả ở trên, quý vị nên yêu cầu CDE trực tiếp điều tra khiếu nại của quý vị. Xem Thư Mẫu Khiếu Nại Về Tuân Thủ, Phần Phụ Lục – Phụ Lục I. Quý vị nên xác định trường hợp nào như nêu ở trên giống với trường hợp của quý vị nhất. Quý vị nên đề cập trường hợp cụ thể trong thư khiếu nại. Vì các trường hợp từ (1) đến (5) bao gồm hầu hết các tình huống có thể dẫn đến việc nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ, do đó quý vị nên xác định một tiểu mục phù hợp với trường hợp của quý vị.

Hãy nêu lý do của yêu cầu trong thư khiếu nại. Các lý do của quý vị có thể không phù hợp chính xác với các tiêu chí nêu trên. Tuy nhiên, đừng để việc này ngăn cản quý vị làm điều tối thiểu là đưa ra yêu cầu. CDE sẽ xác định liệu có chấp nhận khiếu nại của quý vị để điều tra trực tiếp ở cấp tiểu bang hay chuyển khiếu nại của quý vị để học khu điều tra tại địa phương.