Menu Close

(6.52) Tôi sử dụng một nhân chứng là chuyên gia như thế nào?

(6.52) Tôi sử dụng một nhân chứng là chuyên gia như thế nào?

Thông thường, chuyên gia sẽ gặp quý vị và con của quý vị, xem xét hồ sơ học tập, thăm lớp, trao đổi với giáo viên của trẻ, tiến hành đánh giá độc lập, phân tích nhu cầu giáo dục đặc biệt của trẻ, xem xét các chương trình và dịch vụ mà học khu đang cung cấp, và sau đó đưa ra đề xuất về dịch vụ và/hoặc việc xếp lớp. Nếu những đề xuất đó hỗ trợ cho lập trường của quý vị, thì quý vị có thể gọi chuyên gia đó để làm chứng.